نمایش نوار ابزار

رابطه بين هزينه دولت با رشد اقتصادي

رابطه بين هزينه دولت با رشد اقتصادي نقش بسيار مهمي در توسعه اقتصادي كشورها دارد. چراكه درآمد و مخارج دولت انعطاف پذير است و نسبت مخارج دولت به درآمد بيانگر رشد اقتصادي كشورهاست. علاوه بر اين خدمات ارايه شده توسط دولت براي اهداف غيرنظامي از جمله آموزش،‌ توليد و تجهيز زيرساخت ها و … اغلب به عنوان عوامل مهم براي رشد اقتصادي در نظر گرفته مي شود.

تحقيقات نشان مي دهد كه نقش دولت در پروسه اقتصادي در بين كشورهاي مختلف متفاوت است. نمونه بارز اين موضوع آن است  كه كشورهايي با درآمد كم اغلب از كيفيت سازماني پايين تري نسبت به كشورهاي ثروتمند  برخوردارند. چراكه كيفيت سازماني كليد تخمين كارايي دولت در تاثيرگذاري آن بر رشد اقتصادي در مقابل هزينه هاي انجام داده مي باشد. بر اين اساس كشورهايي كه از كيفيت سازماني پاييني برخوردارند نقش اصلي در ايجاد فقر در كشورهاي در حال توسعه دارند.

بنابراين مي توان گفت كه توسعه و رشد كيفيت سازماني مي تواند راه حلي براي فرار از فقر براي كشورهاي در حال توسعه تلقي شود.

يكي از ديدگاه هاي رايج در مورد سياست هاي اقتصادي اين است كه دولت بزرگ براي اقتصاد يك ضرر محسوب مي شود و هر چقدر بهره وري خدمات دولت بيشتر از اندازه آن باشد در ميزان استحقاق دولت موثرتر خواهد بود.

بر اين اساس مي توان گفت كه هزينه دولت و رشد اقتصادي، علت و معلول يكديگرند. بنابراين اگر كشورها از نظر سطح درآمد دسته بندي شوند براي كشورهاي با درآمد كم انتظار مي رود كه هزينه هاي دولت علت رشد اقتصادي نباشد. چراكه كشورهايي با درآمد كم عموما از ساختار سازماني ضعيف و دولت هاي فاسد برخوردارند كه در آنها هزينه هاي دولت مانع و سدي براي رشد اقتصادي اين كشورها محسوب مي شود.

در خاتمه مي توان اشاره كرد كه مخارج دولت اگر شامل سرمايه گذاري عمومي در زيرساخت ها باشد مي تواند اثر بخشي زيادي بر رشد اقتصادي كشورها داشته باشد ولي اگر مخارج دولت در زمينه اي غير از مورد ياد شده باشد، مي تواند اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته باشد.

 

دیدگاه ها

لطفا کد امنیتی را وارد کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.