نمایش نوار ابزار

سوابق تحصیلی

سال دانشگاهمقطع رشتهمحل تحصیل
1380 - 1378علم و صنعت ایرانكارشناسي ارشدمهندسي صنايع

تهران
1384-1388دانشگاه پونا هندوستان(COEP)دکتریمهندسي صنايع
(گرایش تولید)
کشور هندوستان
مقطع عنوان پايان نامهاستاد راهنما
كارشناسي ارشدسنجش بجاي مانده از اعمال فنون مديريت نشاط انگيز بر افزايش
بهره وري، كيفيت ، خلاقيت نيروي كار ايراني
دكتر محمدعلي شفيعا
دکترا
ارزیابی فاکتورهای مناسب در راستای توسعه فنون(تکنیک) کارﺁ فرینی در صنایع کوچک و متوسط ایرانپروفسور دکتر کالورکار