نمایش نوار ابزار

سوابق تدریس

ردیفسوابق
1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران شمال-دانشکده فنی و مهندسی)
2مدرس مرکز آموزش بازرگانی
3مدرس دانشگاه تهران (دانشکده کارآفرینی)
4مدرس دانشگاه غیر انتفاعی کاسپین
6مدرس شرکت ملی پتروشیمی ایران
7مدرس شرکت خودروسازی سایپا
8مدرس شرکت خودروسازی زامیاد
9مدرس شرکت خدمات علمی- صنعتی ایران (وابسته به وزارت صنایع و معادن)
10مدرس Marathwada Mirta Mandal’s (College of Engineering),Pune,India
11مدرس Indian Institute of Education and Business Management
دروس تدریسمدیریت و برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت و ارتقاء بهره وری ،ارزیابی کار و زمان ؛برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری؛ مدیریت مشارکت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رقابت، مدیریت کیفیت جامع ‍TQM,،روش تحقیق
، کارﺁ فرینی