نمایش نوار ابزار

سوابق شغلی و اجرایی

سازمان مسؤوليتشهر
نهاد ریاست جمهوری،سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگریمشاور معاونت و مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آبادتهران
شرکت دانش بنیان پژوهشگران منجی یار_ 1395تاکنون
رییس هیات مدیرهتهران
شرکت دانش بنیان پژوهشگران منجی یار_ 1395تاکنون
رییس هیات مدیرهتهران
وزارت کشور- شرکت اقتصادی پردیس نو اندیش ایثار- 1395تاکنوننایب رییس هیات مدیرهتهران
وزارت کشور- شرکت تعاونی پردیس افق اندیش خدمتگزار-1395 تا کنوننایب رییس هیات مدیرهتهران
وزارت کشور- شرکت تعاونی انبوه سازی مسکن ایثار اندیشان خدمتگزار-1395 تاکنون رییس هیات مدیرهتهران
وزارت کشور_جمعیت فرزندان شاهدوایثارگر نواندیش خدمتگزار-1395 تا کنونمعاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاریتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1394 تا کنونمدیر کل توسعه فناوری، ارتباط با صنعت و کار آفرینیتهران
هلدینگ یارا ن (شرکت تعاونی ایثارگری یاران فجر ایرانیان)1394 تا کنوننایب رییس هیات مدیرهتهران
انجمن مهندسی صنایع ایران 1394تا کنونعضو هیات مدیره تهران
جایزه جهانیMAKE درایران
( Most Admired Knowledge Enterprise)سال 1394 تا کنون
عضو شورای عالی داوریتهران
هلدینگ خدمات انفورماتیک راهبر(سرمایه گذاری غدیر)- 1393 تا 1394معاون بازرگانی
و سرپرست معاونت طرح و برنامه
تهران
هلدینگ بازرگانی شاهد – 1392 تا 1393قاﺋم مقام مدیرعامل و معاون
برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری
تهران
شرکت بازرگانی فلزات شاهد - 1392 عضو هیات مدیرهتهران
وزارت صنعت معدن وتجارت- موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی - 1390تا 1393مدیر کل
حوزه ریاست و روابط عمومی
تهران
وزارت صنعت معدن وتجارت - موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی - 1390 تا 1393دبیر شورای معاونینتهران
وزارت صنعت معدن وتجارت - مرکز آموزش بازرگانی- 1391- تا1393 عضو هیئت رییسهتهران
وزارت صنعت معدن وتجارت-موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی - 1390 تا 1393عضو شورای پژوهشیتهران
شرکت برج میلاد تهران - 1389تا1390مشاورمدیرعامل و مدیر اجرایی برج میلاد تهرانتهران
مرکز کار آفرینی ایران- هندوستان - 1385 تا 1388مدیر مرکزپونا
انجمن مدیریت راهبردی ایران(استراتژیک) – 1384 تا 1387عضو هیات مدیرهتهران
وزارت صنايع و معادن- طرح اعطاي كمكهاي فني و تكنولوژي- 1379 تا 1384معاون طرح و برنامهتهران
وزارت صنایع و معادن – طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژي- 1379مدیر پروژه های
مطالعاتی و تحقیقاتی
تهران
وزارت صنایع و معادن – معاونت برنامه ریزی، توسعه و فن‌آوری - 1383عضو کمیته تدوین
استراتژی توسعه صنعتی
تهران
وزارت صنایع و معادن – معاونت برنامه ریزی، توسعه‌ و ‌فن‌آوری - 1383عضو کمیته بهره وریتهران
سازمان ملی بهره وری ایران – 1383 تا 1384نماینده خودارزیابی و
ممیزی وزارت صنایع و معادن
تهران
صاایران(صنایع مخابرات ایران) – 1379
جانشین مدیریت تضمین مرغوبیتتهران
صا ایران – 1379
مسئول مهندسی اطمینانتهران
صنایع مخابرات ایران – 1379مسئول نظامات پیشنهادات و مدیریت مشارکتیتهران
صنایع مخابرات ایران – 1379ممیز کیفیت، روند امور و نظام آراستگی در راستای ایزوتهران
مرکز پژوهشهای علمی – سیاسی دانشجویان شرق کشور- 1375تا 1377دبیر مرکززاهدان