نمایش نوار ابزار

سوابق مشاوره ای

سازمانشهرتهران
هلدینگ خدمات انفورماتیک راهبر(سرمایه گذاری غدیر)- 1393 تا 1394مشاور مدیر عاملتهران
شرکت سرمایه گذاری صدرا سیستم پاسارگاد - 1391 تا کنونمشاور اقتصادی و
سرمایه گذاری هیات مدیره
تهران
مشاور اقتصادی بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زاندانیان کشور
مشاور اقتصادی و بازرگانیتهران
شرکت بازرگانی بین المللی تهاتر ایرانیان - 1392تا کنونمشاور اقتصادی هیات مدیرهتهران
هلدینگ سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) – 1392مشاور اقتصادی مدیر عاملتهران
شرکت ارک آباد پارس(ARCHEA ITLY STUDIO) – 1390
مشاور اقتصادی و کار آفرینیتهران
وزارت بازرگانی- موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی –
1390تا 1393
مشاور جوان موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانیتهران
مرکز مطالعات مديريت ايران(وزارت علوم تحقیقات وفناوری)- 1379تاکنون
مشاور مدیرمرکزتهران
مرکزمدیریت وتوسعه نیروی انسانی دانشگاه بین المللی سیمبایسس هندوستان - 1385تا 1388
مشاور مدیرمرکزپونا_هندوستان
موسسه آموزش و مدیریت تجارت(دانشگاه پونا هندوستان)- 1387تا 1388مشاور رئيس موسسهپونا_هندوستان
سازمان منطقه ﺁزاد قشم – 1384مشاور برنامه ریزی استراتژیکتهران
شرکت همیان فن( طراحی و ساخت انواع رله های اولیه، ثانویه و سایر ملزومات برقی) - 1379-1384مشاورمدیریت و برنامه ریزی استراتژیکتهران
شرکت برسان (توسعه و مدیریت پروژه) – 1384مشاورمدیریت و برنامه ریزی استراتژیکتهران
موسسه آموزش و مدیریت تجارت(دانشگاه پونا هندوستان)- 1387تا 1388مشاور رئيس موسسهپونا
شرکت پایا سیستم – 1384مشاورمدیریت و برنامه ریزی استراتژیکتهران
شرکت اسانسور بهفخر – 1384مشاورمدیریت و برنامه ریزی استراتژیکتهران
کارخانجات تامین قطعات خودرو آریا صنعت – 1378تا 1379
مشاور سیستم و برنامه ریزی تولیدتهران
کارخانجات تامین قطعات خودرو ابتکار بیشه اراک- 1378تا 1379مشاور سیستم و برنامه ریزی تولیدتهران
صنایع بسته بندی ایران – 1376مشاور برنامه ریزی تولید و کنترل پروژهتهران