نمایش نوار ابزار

افتخارات

  • کارمند نمونه دولت در توسعه دولت الکترونیک در جشنواره شهید رجایی سال ۹۱
  •  پژوهشگر نمونه  معرفی شده توسط رایزن علمی  وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در هندوستان
  • پژوهشگر نمونه معرفی شده توسط موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
  •  رتبه دوم رشته ارتباطات رسانه اي در نخستين جشنواره روابط عمومي وزارت صنعت معدن و تجارت
  •  رتبه شايسته تقدير در رشته انتشارات نخستين جشنواره روابط عمومي وزارت صنعت معدن و تجارت