نمایش نوار ابزار

بیوگرافی

 

دکتر کیا پارسا، دارای مدرک دکتری مهندسی صنایع  و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بوده و در سوابق ایشان میتوان از معاون بازرگانی  و طرح و برنامه هلدینگ انفور ماتیک راهبر(سرمایه گذاری غدیر)، قائم مقام و معاون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه گذاری هلدینگ بازرگانی شاهد، مدیرکل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، معاون طرح و برنامه طرح اعطا وزارت صنعت معدن تجارت، مشاوره حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری، هلدینگ های سرمایه گذاری صدرا، سبحان و هیات مدیره در شرکتهای وانجمن های علمی  مختلف نام برد.

 

Please click to download resume